7weishu
7weishu
3955 4 0

搞个微博登录还得验证身份证!!身份证照片!!

真是够麻烦的呢
懒得提交审核了

0

See Also

Nearby


Discussion (4)

7weishu
7weishu 2013-03-22 08:28

QQ登录审核真是够慢的
不过比微博好点,没说要上传身份证

0
ego008
ego008 2013-03-22 10:11

微博的用户质量比腾讯稍好,
以后两家的微博都要实名并验证。

0
7weishu
7weishu 2013-03-24 00:47

@ego008 QQ登录审核究竟要多久啊? 都快一个星期了

0
先知先觉
先知先觉 2013-03-24 00:59

腾讯说 1-3天,超过了可以去信

0
Login Topics