admin
admin
19281 3 0

sinaapp.com 三级域名

一个sae应用可以有很多版本,但也可以有任意多个版本,如果打开一个不存在的版本会指向默认版本。

例子:

更新:

  • 在打开一个不存在的版本号(数字)
  • SAE python 的应用 会显示 IOError: Unable to open 'index.wsgi'
  • SAE php 的应用会出现 404

如:

0

See Also

Nearby


Discussion (3)

苹果锁魂
苹果锁魂 2013-02-12 08:57

MONTHLY

0
Login Topics