crll
crll
3539 17 0

成功添加了板块简介功能。

0

See Also

Nearby


Discussion (17)

王子
王子 2012-12-09 14:42

能提供下源码吗?不错

0
crll
crll 2012-12-10 02:43

@王子 不支持zip压缩包, 我上传在这里 http://eoo.name/t-21

0
王子
王子 2012-12-11 03:10

@crll 能把yunbbs_categories 导出下吗 建立我还不会,我只会导入导出

0
王子
王子 2012-12-11 03:11

@crll 能把yunbbs_categories 数据库导出打包文件吗 我只会导入导出

0
crll
crll 2012-12-11 04:00

@王子
CREATE TABLE IF NOT EXISTS yunbbs_categories (
id smallint(6) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name char(50) NOT NULL,
synopsis tinytext NOT NULL,
articles mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (id),
KEY articles (articles)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ;

0
王子
王子 2012-12-11 04:37

@crll 是不是还少文件的啊 我把文件都替换了还是不显示

0
王子
王子 2012-12-11 04:39
0
crll
crll 2012-12-11 04:45

@王子 = = 不好意思 漏掉了 node.php。 现在已经补上

附件:板块简介.zip http://eoo.name/upload/1/1355107158.zip

0
crll
crll 2012-12-11 04:49

.....防盗链。。。

0
crll
crll 2012-12-11 04:50

你还上去上面那个地址下载吧。

0
crll
crll 2012-12-11 04:51

你还是到最上面那个地址里面去下载吧。

0
crll
crll 2012-12-11 04:57

node.php

任意位置

<div class="main-box home-box-list">
<div class="post-list"><b>——&nbsp;&nbsp;版块简介</b><div class="item-content">',$c_obj['synopsis'],'
</div><div class="c"></div></div>

0
王子
王子 2012-12-11 04:57

@crll 是添加到根目录吗,你看下我的站

0
crll
crll 2012-12-11 05:00

@王子 貌似你的是SAE php版的,..

0
王子
王子 2012-12-11 05:02

@crll 我的是BAE的啊 youxin.duapp.com

0
crll
crll 2012-12-11 05:07

@王子 稍等,我帮你改一份bae版本的。我那是vps版的。不好意思

0
王子
王子 2012-12-11 05:19

@crll 数据库也改了吗

0
Login Topics